Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #1

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad.

Rapport van de informateurs

De raad heeft in de raadsvergadering van 2 juli jongstleden eensgezind geconstateerd dat er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn. En dat daarnaast de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de raad niet goed zijn. Daarom heeft de raad ook eensgezind besloten zo snel mogelijk twee externe verkenners/informateurs te benoemen om in de zomer van 2020 een tussentijdse informatieronde te houden. Met als doel uiterlijk voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen. Op 13 juli jongstleden zijn de informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis gestart met deze opdracht. In het afgelopen zomerreces heeft de voltallige raad samen met deze formateurs hard doorgewerkt aan veranderingen voor Hoogeveen. Dit heeft geresulteerd in het rapport dat zij in de raadsvergadering van 27 augustus jongstleden hebben aangeboden aan de raad. Het rapport is te lezen via https://www.hoogeveen.nl/nieuwsoverzicht/artikel/op-weg-naar-een-schone-lei-voor-hoogeveen De formateurs hebben onder andere de aanbeveling gedaan om met een zakencollege verder te gaan. Dit betekent dat er een sollicitatieronde wordt georganiseerd om vier nieuwe wethouders te werven waarbij alle partijen met één persoon vertegenwoordigd zijn in de selectiecommissie. Daarnaast worden er onder andere bezuinigingen en een stijging van de OZB geadviseerd.

Nieuw raadslid voor de VVD

Er is afscheid genomen van VVD raadslid Debbie Bruijn-van den Berg. Zij heeft zich sinds de laatste verkiezingen in 2018 ingezet voor de gemeenteraad van Hoogeveen. Mevrouw Bruijn start in een voor haar nieuwe baan bij de gemeente Meppel. Mevrouw Bruijn vindt dat deze functie niet te combineren is met haar zetel in de raad. Erica Blenkers-Noordzij is vervolgens benoemd als vervangend VVD raadslid. Afscheid PVDA raadslid Er is afscheid genomen van PvdA raadslid Ida Gerda Emmens. Zij heeft zich 10 jaar ingezet voor de gemeenteraad van Hoogeveen. Vanwege haar verhuizing naar een andere woonplaats is zij in het voorjaar van 2020 gestopt als raadslid. Het afscheid kon door de coronamaatregelen niet eerder plaatsvinden. Lisa Schonewille is op een eerder moment al benoemd als vervangend PvdA raadslid.

Mondelinge vragen

Door de corona crisis hebben veel buurt- en dorpshuizen het financieel zwaar. Het rijk heeft 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor buurt- en dorpshuizen. Het college heeft desgevraagd aangegeven dat zij de functie van de buurt- en dorpshuizen belangrijk vindt maar deze functie zou eventueel ook op een andere manier ingevuld kunnen worden. Overigens denkt het college dat er door de compensatie vanuit het rijk geen kwijtschelding van bedragen aan de orde hoeft te zijn.

Mondelinge vragen GGD

Er is een groeiende vraag naar coronatesten en Hoogeveen heeft nu geen eigen testlocatie. Het college heeft aangegeven dat zij al eerder bij de GGD heeft gemeld dat zij graag een testlocatie in Hoogeveen wil. Het college blijft hierover in gesprek met de GGD.

Mondelinge vragen onderwijshuisvesting

De kosten van de onderwijshuisvesting stijgen onder andere door eisen van het rijk. De raad van een andere gemeente heeft een voorstel opgesteld om het rijk, via de komend Algemene ledenvergadering van de Verenging van Nederlandse Gemeenten, op te roepen de bijdragen voor onderwijshuisvesting te verhogen. De betreffende wethouder heeft aangegeven dat hij het college gaat adviseren om dit voorstel te steunen.

Mondelinge vragen Toeslagenaffaire

Het college heeft desgevraagd aangegeven dat er geen zicht is op het aantal mensen in Hoogeveen dat gedupeerd is door de Toeslagenaffaire. Gedupeerden moeten zich in eerste instantie melden bij het betreffende loket van de belastingdienst. Gedupeerden kunnen daarnaast uitsluitend voor vragen terecht bij het Geldloket van de gemeente Hoogeveen en de Gemeentelijke Kredietbank. Het college ziet verder geen rol voor de gemeente in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E-mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827

Reageren is niet mogelijk