Wat speelt er in de Hoogeveense raad?

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad.

Gemeenteraadsverkiezingen

Coalitievorming en coalitieprogramma Naar aanleiding van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar is informateur Cees Bijl aan de slag gegaan om te mogelijkheden voor een coalitie te onderzoeken. De informateur heeft op donderdag 14 april jongstleden zijn advies aan de raad gepresenteerd. Hij heeft het advies gegeven om vervolggesprekken te voeren met Gemeentebelangen, PvdA, VVD en ChristenUnie onder begeleiding van een externe gespreksleider/formateur. En daarbij te koersen op een coalitieprogramma op hoofdlijnen met ruimte voor inbreng van niet-coalitiepartijen.

Op donderdag 2 juni jongstleden is het coalitieakkoord 2022-2026 met de titel ‘Samen: verbinden & verbeteren’ gepresenteerd en is de voordracht van de nieuwe wethouders gedaan: Jan Zwiers namens Gemeentebelangen, Mark Tuit namens PvdA, Roelof Bisschop namens VVD, Jeroen Westendorp namens ChristenUnie en Derk Reneman als niet-partij gebonden wethouder. Jan Zwiers en Derk Reneman waren sinds 8 oktober 2020 al lid van het zakencollege. De wethouders worden benoemd in de raadsvergadering van 16 juni aanstaande.

Mondelinge vragen

Raadsleden hebben de mogelijkheid om over dringende zaken vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders tijdens een raadsvergadering. Er zijn mondelinge vragen gesteld over de huisvesting van de kledingbank die in een slechte staat verkeert. De betreffende wethouder heeft aangegeven dat de gemeente niet in huisvesting kan voorzien maar dat hij gesprek zal gaan om te bespreken welke rol de gemeente kan spelen.

Ook zijn er mondelinge vragen gesteld over zorgverleners die niet verleende zorg declareren bij de gemeente. De betreffende wethouder heeft aangegeven dat dit de aandacht heeft van het college. Er is een onderzoek is geweest hieromtrent en de uitkomsten hiervan worden schriftelijk gedeeld met de raadsleden.

Daarnaast zijn er mondelinge vragen gesteld over de situatie dat er gedurende twee maanden geen liften aanwezig zijn op het station Hoogeveen. In het kader van de renovatie van station Hoogeveen worden de liften vervangen. NS/ProRail hebben de huidige liften ontmanteld voordat de onderdelen van de nieuwe liften gearriveerd zijn. Het college zal naar aanleiding van deze vragen het ongenoegen van de gemeenteraad over deze situatie overbrengen aan NS/Prorail en aandringen op een (tijdelijke) oplossing. Meer kan het college niet doen. De gemeente gaat hier namelijk niet over. Dit is een zaak tussen het Rijk en NS/Prorail.

Nijstad

De raad heeft ingestemd met het bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Nijstad recreatiestrand. Dit bestemmingsplan gaat over een kleine uitbreiding van Paviljoen Nijstad, de bouw van een bedrijfsgebouw op een andere locatie dan oorspronkelijk gepland, het mogelijk maken van nevenactiviteiten behorend bij dagrecreatie en het toestaan van maximaal 12 evenementen per jaar.

Uitbreiding supermarkt Elim

De raad heeft gedebatteerd over het bestemmingsplan Elim, deelplan Carstensdijk 164. Dit betreft de uitbreiding van supermarkt Plus in Elim en op deze uitbreiding worden 5 appartementen gerealiseerd.

Tijdens het debat bleek dat alle partijen hier positief over zijn. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat alle partijen in de raadsvergadering van 16 juni aanstaande zullen instemmen met dit bestemmingsplan.

Met vriendelijke groet,

Aaf-Tineke Bisschop-Hiemstra
CDA raadslid Hoogeveen
E-mail a.bisschop@hoogeveen.nl
Telefoon (06) 83710827

Reageren is niet mogelijk