Vlag NoordscheschutHelptekst

 
Direct naar:
Stelling van de maand
Agenda
Kunst & Cultuur N'Schut
De Schutsborgh
De Cirkel
CommissieFeestweek
De Schutse Bengel
In de media
Links naar andere sites
Gastenboek
Rusland Kinderhulp N'Schut
Zwarte Dijkje

Bent U al lid van Plaatselijk Belang Noordscheschut?Noordscheschut Nieuwsarchief 2004

December 2004: Weer woningbouw in Noordscheschut?

Er stond enkele maanden geleden een bericht in de Hoogeveensche Courant over nieuwe woningbouw in Noordscheschut met een reactie van Plaatselijk Belang. Naar aanleiding hiervan hebben wij veel vragen en telefoontjes gehad. De mensen vroegen waar en waarom er gebouwd ging worden.
Omdat wij dit ook niet wisten hebben wij contact gezocht met wethouder Leistra en hem om nadere informatie gevraagd.
De wethouder heeft ons de verdere procedures uitgelegd en beloofd om in de Bengel van december 2004 hierover tekst en uitleg te geven, zodat het voor de inwoners van Noordscheschut nu ook duidelijk wordt wat er verder gaat gebeuren. Het stuk staat hieronder afgedrukt.

Ruim twee maanden geleden kopten de kranten dat er weer woningen gebouwd gaan worden in Noorscheschut. Plaatselijk belang reageerde blij verrast en ook verbaasd. Begrijpelijk. Immers nog niet zo lang geleden was nog gesteld dat tot het jaar 2009 de contingenten opgebruikt waren.
Dat was ook zo totdat er in de loop van dit jaar ruimte ontstond en met contingenten kon worden geschoven. Ook in Noordscheschut zijn er daardoor voor 2009 weer mogelijkheden ontstaan.
Hoe gaat het nu verder met de plannen daarvoor: Allereerst is van belang de Structuurvisie voor heel Hoogeveen die in december in de gemeenteraad zal worden behandeld.

Als uitwerking daarop zal een woonplan worden opgesteld waarin de woningbehoefte moet worden onderbouwd: de omvang van de woningbouwplannen en het tempo waarin ze worden uitgevoerd wordt daarin vastgesteld voor de komende vijf jaren.

In het jaar 2005 zal met de ruimtelijke indeling van het gebied aan de zuidoostkant van Noordscheschut worden gestart als uitwerking van structuurvisie en woonplan. Inclusief de grondverwerving, flora – en fauna onderzoeken, archeologie onderzoeken, bestemmingsplanoverleg en --procedures en daarna het bouwrijp maken moet al gauw worden gedacht aan een periode van twee tot drie jaar voordat de eerste kavels kunnen worden uitgegeven of woningen opgeleverd.

De procedure voor de woningen van Domesta loopt uiteraard gewoon door.
Ik hoop dat deze informatie wat duidelijkheid heeft gegeven over de vragen die door de persberichten zijn opgeroepen en die in het dorp leven.


Met vriendelijk groet,
Thijs Leistra, wethouder


Naar top van pagina

2004: Voorzieningen pleziervaart bij de sluis
Najaar 2004: Verwijderen fietsbrug bij de Kromme Jakken?

De gemeente Hoogeveen nam deze week contact op met onze voorzitter, met de vraag hoe Plaatselijk Belang er tegenover zou staan als de fietsbrug bij de Kromme Jakken verwijderd zou worden.
De vraag kwam van de Provincie, die wil dan, ongeveer 100 meter vanaf de sluis, een nieuwe brug plaatsen die dan op afstand zou kunnen worden bediend.
De voorzitter heeft hierover overleg gevoerd met de bestuursleden van Plaatselijk Belang en informatie ingewonnen bij de mensen die in de omgeving van de brug wonen.

Uit de verschillende reacties van al deze mensen was het al gauw duidelijk dat hier niemand gelukkig mee was en dat deze brug op de huidige plaats behouden moest worden.
Wij hebben onze mening doorgegeven aan de gemeente.
De gemeente legde er nogmaals de nadruk op dat dit verzoek niet van hen kwam, maar van de Provincie.
Zij zullen de mening van Noordscheschut over brengen naar de Provincie.
Wij van Plaatselijk Belang zullen dit dan ook scherp in de gaten blijven houden.

Naar top van pagina

Mei 2004: Bezoek van college van B&W aan Noordscheschut

FietslogoHet college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen is op 20 april 2004 op bezoek geweest bij Plaatselijk Belang. Hierbij waren ook medewerkers van Wijk- en dorpsbeheer en S.W.W. aanwezig.

We zijn om 18.30 uur bij Troost begonnen met een fietstocht door Noordscheschut, zodat het college een goed beeld kreeg van ons dorp. Om ongeveer 19.30 uur waren we weer terug bij Troost.

Plaatselijk Belang had een mooi boekwerk gemaakt met foto's van bepaalde aandachtspunten in het dorp. Aan de hand hiervan werd vergaderd.

De aandachtspunten van Plaatselijk Belang: (de antwoorden van de gemeente zijn in rood aangegeven).

- Bouwval pand Molenweg (naast Troost). Als men vanaf de Stephensonstraat het dorp binnenkomt, is dit toch geen reclame.
Hier heeft de gemeente geen directe invloed op, zij zullen nagaan of hieraan iets gedaan kan worden.

- Fietspad Noord, noordzijde, willen we graag iets breder.
Dit zal waarschijnlijk niet gebeuren, is geen geld voor.

- De omgeving van de sluis. Zijn we heel tevreden over, alleen missen er nog enkele lantaarnpalen.
Dit viel niet onder het budget van de gemeente. Er is overleg met het recreatieschap om te proberen geld te krijgen, zodat de lantaarnpalen alsnog geplaatst kunnen worden.

- Hart van Noordscheschut (omgeving speeltuin en Cirkel) zal volgend jaar worden opgeknapt.
Er wordt van uitgegaan dat dit doorgaat, waarschijnlijk gaan ze dit najaar al beginnen.

- Ingang evenemententerrein.
Hier kan in overleg met Wijk- en dorpsbeheer en zelfwerkzaamheid wel een straat worden aangelegd.

- Herbestrating nieuwbouw.
In mei 2004 komt er een inspraakavond voor bewoners van plan West over de hele omgeving.

- Waar zal gebouwd worden in de toekomst?
Er moet nog een bestemmingsplan worden gemaakt, dit zal nog niet direct gebeuren, omdat we eigenlijk tot 2010 niet meer mogen bouwen. Reken maar op ongeveer 2008 dat de plannen gemaakt zullen worden.

- De begraafplaats.
Het geld hiervoor is beschikbaar gesteld., Er wordt van uitgegaan dat de begraafplaats in 2005 zal worden gerealiseerd.

- Jeugdproblematiek.
In het verleden is afgesproken dat bureau toezicht ook in de dorpen werkzaam zou zijn.
In principe is dit wel de bedoeling. In de praktijk gebeurt dit echter (nog) niet. Bureau Toezicht heeft niet meer zoveel mensen en er komen steeds meer taken bij.


- Onderhoud fietspad Coevorderstraatweg.
Dit gebeurt niet op korte termijn. Het fietspad ziet er vrij redelijk uit, er zijn slechtere fietspaden in de gemeente.

- Het gebied tussen de Hoogeveensche Vaart en de Weg om de Oost.
Het was de bedoeling om hier een soort groenboulevard te maken, maar er zijn nog geen plannen voor ontwikkeld.

- Opknappen Zwarte Dijkje.
Dit kan in overleg met Wijk- en dorpsbeheer.

 Het was een interessante vergadering en wij hopen dat de gemaakte afspraken nagekomen zullen worden, zodat we bij een volgend overleg de meeste punten niet opnieuw aan de orde hoeven te stellen.

Naar top van pagina

Februari 2004: Informatie van Plaatselijk Belang over gang van zaken

Wij, als bestuur van Plaatselijk Belang, zijn met heel veel zaken bezig, die niet altijd duidelijk naar buiten komen. Daarom willen wij jullie hierbij wat meer informatie geven over een aantal zaken waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest of nog mee bezig zijn.

Omgeving sluis en kanaaldijk
Dit project is inmiddels afgerond en zoals u zelf hebt kunnen zien is het mooi opgeknapt. Alleen ontbreekt er nog iets. Op de tekening stonden lantaarnpalen, die ons ook waren toegezegd door de gemeente. Hoe het zit is niet helemaal duidelijk, er zijn al verschillende gesprekken over gevoerd, maar de lantaarnpalen zijn er nog steeds niet.

Het hart van Noordscheschut
In 2002 werd het bedrag wat voor dit project was gereserveerd, gehalveerd. Met behulp van enkele politieke partijen is het wel op de begroting blijven staan, zodat het in 2004 uitgevoerd zou kunnen worden.
Wij hadden al een tekening met bestek laten maken en gesprekken gevoerd met belanghebbenden. Samen met de wijkbeheerder hebben wij de tekening in augustus 2003 aan wethouder Stoefzand aangeboden.Hij was heel positief over het plan en zou het laten uitvoeren. Helaas kregen wij eind 2003 bericht dat dit project weer een jaar uitgesteld zou worden, dus wordt het nu 2005.Wij vinden dit erg jammer. Je krijgt echt zo'n gevoel van: wat komt er nu werkelijk van terecht en komt er van uitstel geen afstel? Hopelijk niet.

Fietspad aan het Noord, noordzijde
We willen graag dat het fietspad breder gemaakt wordt en hebben hier al heel wat gesprekken over gevoerd met de wethouder en mensen van Buurtbeheer. In het najaar van 2003 heeft de gemeente het fietspad opgeknapt (met een schep zijn de kantjes een beetje afgestoken en de gaten naast het fietspad gedicht). Daarna kregen we bericht dat het fietspad breed genoeg was. Voor ons is dit nog niet voldoende, want als twee mensen elkaar tegenkomen, zal er één van de fiets af moeten.

Hoveniersland
We hebben aangegeven dat het tijd wordt om aan het Hoveniersland een begin te maken met de herbestrating, zodat de bewoners eindelijk hun opritten en tuinen af kunnen werken.

HUS (Hondenuitlaatstrook)
Naar aanleiding van verzoeken van enkele bewoners van Bieslook/Komenij hebben we hier vragen over gesteld bij het hoofd wijkbeheer. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat er dit voorjaar een gesprek zal plaats vinden met de bewoners van Bieslook/Komenij en omgeving (nieuwbouw). Het is namelijk mogelijk dat in dit gedeelte van Noordscheschut een HUS aangelegd kan worden.
Albert Stoter zal hierover contact opnemen met de bewoners. Wij hopen dat dit zo spoedig mogelijk zal gebeuren, daarom plaatsen wij dit bericht in de Bengel en nemen wij geen contact meer op met de mensen die hier om gevraagd hebben.

Begraafplaats
Wij gaan er vanuit dat de begraafplaats in 2005 gerealiseerd zal worden. Wij hebben hiervan schriftelijk bericht ontvangen. Maar, zoals we allemaal hebben kunnen lezen, heeft de gemeente grote tekorten en bijna nergens meer geld voor (behalve voor vernieuwing van de raadzaal). Als dit maar niet ten koste van ons dorp gaat.

Het kampbosje
Stichting het Drentse Landschap berichten ons dat de eerste erkzaamheden zijn afgerond. Het bos is opgeschoond en er zijn onderhoudt werkzaamheden gedaan. Ook zijn de omwonenden er bij betrokken. Alescon in ingeschakeld om het onderhoud van bos en paden bij te houden. Ze gaan nu ook de vijvers opschonen er wordt weer getracht een om natuurlijk wateren aan te leggen en dat zo ook het biologisch leven in en om het water weer terug te krijgen. Dus het wordt een mooi bos, waar iedereen van kan genieten. Wij hopen dan ook op uw medewerking om het mooi (en schoon) te houden.

Overleg met de wethouders
Jaarlijks hadden de Plaatselijke Belangen van de buitendorpen een gesprek met de wethouders. Alle lopende zaken werden doorgesproken en het leverde altijd wel iets positiefs op. Sinds het voorjaar van 2002 is dit niet meer gebeurd, want de wethouders wilden (met het hele college) de dorpen gaan bezoeken. Op zich is dat een goede zaak, maar tot onze verbazing werd zonder overleg besloten dat dit op een middag moest gebeuren. Nu zijn wij in de gelukkige omstandigheden dat de meerderheid van het bestuur van Plaatselijk Belang een baan heeft, maar voor zoiets neem je toch geen vrije middag.
Dus wij hebben voorgesteld om dit op een avond te doen, maar dit blijkt nogal moeilijk te zijn. Wij hebben dus nog steeds geen gesprek gehad met de wethouders en het is nu al 2004. We hebben nu wel een mondelinge toezegging gehad dat het binnenkort zal gaan gebeuren. Soms bekruipt je het gevoel: waar doen we het voor? Er wordt van alles beloofd, maar wat wordt er uitgevoerd??

Wijkbeheerder
Met onze nieuwe wijkbeheerder Albert Stoter is heel goed samen te werken. Wat vaak niet opvalt zijn de kleinere dingen waar wij ook mee bezig zijn en wat door medewerking van de wijkbeheerder snel kan worden opgelost.
Mochten er ergens in het dorp problemen zijn of hebben jullie iets te vragen, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen, maar verwacht van ons geen wonderen. De resultaten hangen ook van andere instanties af.
Jaap Blok, voorzitter.
Tel. 0528-342801


Naar top van pagina

 

 


Klik op het vraagteken voor informatie over de werking van de website