Ontwerpbestemmingsplan voor 33 woningen in Noordscheschut

Bron: https://regionieuwshoogeveen.nl/43436/ontwerpbestemmingsplan-voor-33-woningen-in-noordscheschut/ Burgemeester en wethouders van Hoogeveen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordscheschut, deelplan uitbreiding woningbouw, 2019’ ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan betreft de woningbouwontwikkeling aan de rand van Noordscheschut met ruimte voor 33 woningen. De voorgenomen woningbouwontwikkeling bevindt zich aan de rand van de dorpskern Noordscheschut. Het gebied ligt tussen Boogerdweg en de Coevorderstraatweg en de naastgelegen ijsbaan. Het gebied bestaat uit twee deelgebieden. Het plan ziet toe op de realisatie van(in totaal) 33 woningen. Er komt een diversiteit aan woningen: vrijstaand, twee-onder-1- kapwoningen, rijwoningen (4-onder-1-kap) en rug-aan-rugwoningen. In het noordelijk gelegen deelgebied zal door initiatiefnemer 15 (levensloopbestendige) rug-aan-rugwoningen worden gerealiseerd. Ten zuiden daarvan wordt ruimte geboden voor de realisatie van 18 woningen, die zowel vrijstaand als twee-onder-1-kap mogelijk zijn. Daarop aanvullend worden tevens rijwoningen (4-onder-1-kap) mogelijk gemaakt. Het plan is ontwikkeld samen met belanghebbenden voor woningbouwuitbreiding in Noordscheschut. Na verschillende locaties en verschillende opties te hebben besproken is…

Lees verder

Stand van zaken Belevingsbos Noordscheschut

Het zaag- en snoeiseizoen is ten einde.  De afgelopen maanden hebben onze vrijwilligers weer heel wat werkzaamheden verricht in het bos om het bos klaar te maken voor de toekomst.  Zo zijn er bomen (geblest door Landschapsbeheer Drenthe)  en omgewaaide bomen gezaagd.  In samenwerking met Waterschap is de Kikkerpoel uitgebaggerd en is de noord kant van de Kikkerpoel ook gesnoeid.  In samenwerking met de gemeente zijn er een aantal paden (schouwen) breder gemaakt zodat de trekkers van Waterschap er in de toekomst beter langs kunnen om de watergangen die aansluiten op de natuurlijk Waterberging vrij te houden.   Binnenkort wordt de bloemenstrook op het evenemententerrein verbreed omdat dit meer effect heeft voor de wilde bijen en andere insecten, dan de huidige breedte.  Wij hebben hier een Drents Akkermengsel voor gekregen die aansluit bij bos.   Er zijn ook jonge beuken en Amerikaanse eiken geplant en ook een Lindeboom met boompalen, helaas is…

Lees verder

Bericht apotheek Tjan m.b.t. de feestdagen.

Op 24 december 2020 en 31 december 2020 is het Servicepunt van apotheek Tjan in Noordscheschut geopend van 9.30 – 11.30 uur en van 14.00 – 15.00 uur. Apotheek Tjan in Hollandscheveld is deze dagen geopend tot 16.00 uur. De kerstdagen en nieuwjaarsdag zijn wij gesloten. Voor spoedgevallen kunt u buiten onze openingstijden terecht bij de Spoedzorgapotheek in de centrale hal van het ziekenhuis Bethesda (0528-262288).

Lees verder

Sint-Maarten: Wij doen mee

Kinderen bellen als ze dat kunnen, zelf aan en houden afstand van de bewoner in de deuropening. Ouders/begeleiders houden minimaal 1,5 meter afstand van de bewoner en van de andere begeleiders. Heeft u gezondheidsklachten? Doe niet open! Als je de deur niet open kunt doen, leg het snoep dan eventueel buiten. Zo kunt u de kinderen toch iets meegeven. Overleg met uw kind(eren) wat te doen met niet-verpakt snoep wat ze hebben gekregen. Ook circuleert er een tip om een kaars of lampje voor je raam te zetten zodat de kinderen weten dat ze daar mogen aanbellen.

Lees verder

Welk initiatief in uw dorp krijgt subsidie?

De provincie Drenthe stelt in 2020 voor de laatste keer € 50.000,- beschikbaar op grond van de regeling dorpsinitiatieven fonds Vitaal Platteland. De gemeente verdeelt dit voor de provincie. Wat wilt u doen? De gemeente is erg benieuwd naar uw ideeën en initiatieven. Wilt u kans maken op subsidie voor uw initiatief? Dien dan voor 1 februari 2021 een aanvraag in bij gemeente Hoogeveen. Subsidievoorwaarden Uw idee kan subsidie krijgen als het voldoet aan de volgende voorwaarden: Uw initiatief komt uit een dorp of van het platteland; Uw initiatief draagt bij aan het versterken van de leefbaarheid en wordt zoveel mogelijk door dorpsbewoners zelf uitgevoerd. Als u de subsidie krijgt, realiseer uw initiatief dan binnen twee jaar. Lever bij uw aanvraag een begroting in. De kosten van uw initiatief zijn hoger dan € 3.000. Uw initiatief mag niet gaan om een aanvulling van exploitatietekorten om een bepaalde voorziening in stand…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #2

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Onderzoek naar voormalig burgemeester Tjalma Er is op verzoek van de raad onderzoek uitgevoerd naar de rol van burgemeester Tjalma tijdens de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende zuiveringsprocedure. De raad is van mening dat bij het ereburgerschap en een vernoeming in de naam van een park en in de naam van de brandweerkazerne “onbesproken gedrag” en “van iedere twijfel ontheven” hoort. Hiervan is geen sprake wat betreft voormalig burgemeester Tjalma. Daarom heeft de raad besloten voormalig burgemeester Tjalma het ereburgerschap te ontnemen, de naam van het park te wijzigen en de naam van de brandweerkazerne te verwijderen. De straatnamencommissie zal zich buigen over een nieuwe naam voor het park achter het raadhuis. De inwoners van Hoogeveen worden hierbij actief betrokken. Kerntakendiscussie De raad wil, na de benoeming, met het nieuwe zakencollege de…

Lees verder

Kinderbijbeldagen 2020

Helaas heeft de stuurgroep van de Kinderbijbeldagen moeten besluiten om de Kinderbijbeldagen dit jaar NIET te laten doorgaan. Wij vinden dit erg jammer maar gezien de vele maatregelen durfden wij als leiding de verantwoordelijkheid niet te nemen. Maar … we laten de herfstvakantie natuurlijk niet zo voorbij gaan en hebben een alternatief bedacht. Houd daarom in de week voor de Kinderbijbeldagen jouw brievenbus goed in de gaten want elk kind dat in 2019 aanwezig was tijdens de Kinderbijbeldagen krijgt van ons een map! In deze map staat o.a. een mogelijkheid om elke dag een verhaal van Daniël te lezen of online te volgen, er staan liederen, verwerkingen en kleurplaten in. Kortom, de mogelijkheid om de kinderbijbeldagen in het klein in jullie eigen gezinnen te houden. Heb je geen map gekregen en wil je er graag één? Meld je dan bij: Rita Hartman 06-10604973 of Jennet Boer 06-11053213. We gaan er…

Lees verder

Wat speelt er in de Hoogeveense raad? #1

Hieronder een weergave van een aantal zaken die aan de orde zijn geweest in de Hoogeveense gemeenteraad. Rapport van de informateurs De raad heeft in de raadsvergadering van 2 juli jongstleden eensgezind geconstateerd dat er in Hoogeveen grote financiële problemen zijn. En dat daarnaast de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de raad niet goed zijn. Daarom heeft de raad ook eensgezind besloten zo snel mogelijk twee externe verkenners/informateurs te benoemen om in de zomer van 2020 een tussentijdse informatieronde te houden. Met als doel uiterlijk voor de eerste raadsvergadering na het zomerreces te komen tot een breed gedragen akkoord over het beste beleid en bestuur voor gemeente Hoogeveen. Op 13 juli jongstleden zijn de informateurs Johan Baltes en Sandra Korthuis gestart met deze opdracht. In het afgelopen zomerreces heeft de voltallige raad samen met deze formateurs hard doorgewerkt aan veranderingen voor Hoogeveen. Dit heeft geresulteerd in het rapport dat zij…

Lees verder